Otwarty Gdańsk

Budżet Gdańska – wybrane dane od 1990

Porównanie najważniejszych danych budżetowych miasta od 1990 r.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Zadłużenie miasta w latach 2007-2017

Plik zawiera informację o: dochodach miasta, zadłużeniu (stan na 31 grudnia), dług w relacji do dochodów.

pobierz / zobacz
XLSX
Rating miasta Gdańska w ocenie agencji Fitch w latach 2007-2017

Plik zawiera informację o: długoterminowym ratingu krajowym w walucie zagranicznej, długoterminowym ratingu krajowym w walucie krajowej, długoterminowym ratingu krajowym

pobierz / zobacz
XLSX
Dochody, wydatki i wynik finansowy w latach 2007-2017

Plik zawiera informacje: Dochody miasta, Wydatki miasta, Wynik budżetu

pobierz / zobacz
XLSX
Gdański budżet w latach 1990-2018

Plik zawiera informacje o budżecie w latach 1990-2018.
Legenda: * - dane za 2018 r. dotyczą planu budżetu ** - liczba mieszkańców, wg stanu na dzień 31 XII 2017 r. ● - brak danych

pobierz / zobacz
XLSX
Struktura wydatków miasta Gdańska wg funkcji w latach 2010 - 2017

Plik zawiera kategorie wydatków: Zarządzanie miastem i jego strukturami, Bezpieczeństwo, Edukacja i opieka wychowawcza, Finanse miasta, Ład i polityka przestrzenna, Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka komunalna, Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście, Kultura Ochrona środowiska i zieleń miejska, Pomoc społeczna i integracja, Infrastruktura drogowa i komunikacja miejska, Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym, Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne, Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

pobierz / zobacz
XLSX
Wydatki z bliska w podziale na funkcję oraz rodzaj wydatków w 2017 r.

Plik zawiera kolumny: funkcja, rodzaj wydatku i kwota

pobierz / zobacz
XLSX
Struktura dochodów miasta Gdańska w latach 2004 - 2017

Plik zawiera kolumny: Udziały w podatkach, Dotacje na zadania własne, Subwencje, Wpływy z podatków i opłat lokalnych, Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, Dochody z mienia komunalnego, Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, Pozostałe dochody

pobierz / zobacz
XLSX
Wybrane zakończone inwestycje w latach 2004-2017

Plik zawiera kolumny: Lp., Inwestycja, Koszt w mln zł, Udział budżetu miasta w mln zł, data zakończenia

pobierz / zobacz
XLSX
Inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2014-2017

Plik zawiera kolumny: Lp., Nazwa inwestycji, kwota, Budżet Obywatelski na rok

pobierz / zobacz
XLSX
Wydatki bieżące miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w latach 2000-2015

W każdej kolumnie są zamieszczone wydatki miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w danym roku (lata 2000-2015) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz