Otwarty Gdańsk

Elektroenergetyka, sieć gazowa i wodociągowa

Zbiór zawiera dane dotyczące energii elektrycznej, sieci gazowej i wodociągowej.
XLSX
Elektroenergetyka w latach 2000-2015

Plik zawiera kolumny: Rok, liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu, zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MWh], zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu na 1 mieszkańca [kWh]

pobierz / zobacz
XLSX
Sieć gazowa w latach 2000-2015

Plik zawiera kolumny: Rok, długość czynnej sieci ogółem [w km], długość czynnej sieci ogółem [w m], czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych), odbiorcy gazu, zużycie gazu [w tys. M3], zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [w tys. M3]

pobierz / zobacz
XLSX
Sieć wodociągowa w latach 2000-2016

Plik: Rok, długość czynnej sieci rozdzielczej, przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3], ludność korzystająca z sieci wodociągowej, zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca [w m3], długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej

pobierz / zobacz