Otwarty Gdańsk

Otwarte dane ZTM w Gdańsku -Tristar-

__UWAGA! Wersja testowa.__ Dane dostępne w ramach zbioru „Otwarte dane ZTM w Gdańsku -Tristar-” na platformie CKAN zawierają informacje o aktualnym rozkładzie jazdy oraz powiązanych z nim danych.
PDF
Regulamin korzystania z danych

Dokument zawiera regulamin korzystania z danych udostępnionych w zbiorze __Otwarte dane ZTM w Gdańsku -TRISTAR-__

pobierz / zobacz
PDF
Opis zbioru Otwarte dane ZTM w Gdańsku -TRISTAR-

Dokument zawiera szczegółowy opis zasobów udostępnianych w ramach niniejszego zbioru wraz z uwagami dotyczącymi danych

pobierz / zobacz
JSON
Lista operatorów/przewoźników (flot)

Zasób zawiera dane dotyczące grup linii występujących w systemie TRISTAR. Zasób aktualizowany raz na dobę. * lastUpdate – data aktualizacji zasobu z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * agency –organizacyjny obiekt w systemie TRISTAR grupujący numery linii według potrzeb Organizatorów (w tym ZTM w Gdańsku). Każdy obiekt składa się z następujących pól: + agencyId – unikalny numer identyfikacyjny floty pełniący role klucza głównego; liczba całkowita + agencyName – nazwa floty; ciąg znaków + agencyUrl – adres URL do portalu TRISTAR; ciąg znaków + agencyTimezone – strefa czasowa, w której funkcjonują pojazdy floty; w przypadku Polski: Europe/Warsaw; ciąg znaków + agencyLang – język, w przypadku Polski: pl; ciąg znaków + agencyPhone - nieużywane + agencyFareUrl - nieużywane + agencyEmail – adres e-mail Organizatora, do kontaktów w sprawie projektu „Otwarte dane ZTM w Gdańsku”; ciąg znaków + topologyVersions – obiekt przechowujący informację o zmianach w topologii rozumianej jako dane dotyczące położenia słupków, przypisania słupków do wariantów, wariantów, przynależności wariantów do linii, linii, przypisania linii do flot. Składa się z następujących pól: - versionNumber – numer wersji topologii unikalny w ramach systemu TRISTAR; liczba całkowita - startDate – początek obowiązywania wersji topologii; data w formacie YYYY-MM-DD - endDate – koniec obowiązywania wersji topologii; data w formacie YYYY-MM-DD. W przypadku wersji topologii wygenerowanej jako ostatnia dla danej floty wartość wynosi 9999-12-31

pobierz
JSON
Lista linii

Zasób zawiera informacje o liniach wgranych do systemu TRISTAR. Zasób aktualizowany raz na dobę. - obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące linii. Zawiera następujące pola: + lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS + routes – zasób obiektów przetrzymujących informacje o liniach; pojedynczy obiekt dotyczący linii składa się z następujących pól: * routeId – wewnętrzny identyfikator linii unikalny w skali Trójmiasta; liczba całkowita * agencyId – identyfikator floty, do której należy linia; wartość pola o tej samej nazwie z zasobu [__„Lista operatorów/przewoźników (flot)”__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/8b3aa347-3bb7-4c58-9113-d47458ec1fc3); liczba całkowita * routeShortName – numer linii używany m.in. na przystankach; ciąg znaków * routeLongName – opis linii najczęściej składający się z nazw przystanków krańcowych; ciąg znaków. * routeDesc – pole nieużywane * routeType – pole nieużywane * routeUrl – pole nieużywane * routeColor – pole nieużywane * routeTextColor – pole nieużywane * activationDate – data aktywacji wersji topologii dot. linii; data w formacie YYYY-MM-DD.

pobierz
JSON
Lista przystanków

Zasób zawiera informacje o słupkach przystankowych, m.in. ich atrybuty (np. nie dla pasażera, na żądanie, zajezdnia). Zasób aktualizowany raz na dobę. - obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu słupków. Zawiera następujące pola: * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * stops - zasób obiektów przetrzymujących informacje o słupkach przystankowych; pojedynczy obiekt dotyczący słupka składa się z następujących pól: + stopId – identyfikator słupka przystankowego unikalny w skali Trójmiasta; wykorzystywany jako argument przy korzystaniu z zasobu [__Estymowane czasy przyjazdów na przystanek__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/00fbcffa-5188-45be-b300-b4da9a91c24f); liczba całkowita + stopCode – numer słupka przystankowego unikalny w ramach przystanku pochodzący z programu do układania rozkładu jazdy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; liczba całkowita z dopełnieniem do dwóch cyfr + stopName – nazwa przystanku pochodząca z programu do układania rozkładu jazdy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; ciąg znaków + stopShortname – identyfikator słupka przystankowego, unikalny w skali Organizatora, tj. ZTM w Gdańsku oraz ZKM w Gdyni. Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita + stopDesc – nazwa przystanku pochodząca z systemu TRISTAR; ciąg znaków + subName – pole opcjonalne. W przypadku ZTM w Gdańsku niepuste pole zawiera numer słupka przystankowego unikalny w ramach przystanku; Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita z dopełnieniem do dwóch cyfr + date – data, dla której obowiązują dane dotyczące słupka przystankowego; format YYYY-MM-DD + stopLat, stopLon – współrzędne geograficzne słupka przystankowego w formacie DDD.DDDDD° + zoneId – unikalny identyfikator miasta/gminy, do jakiej należy słupek przystankowy. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; liczba całkowita + zoneName – nazwa miasta/gminy, gdzie znajduje się słupek przystankowy; ciąg znaków + stopUrl – pole nieużywane + locationType – pole nieużywane + parentStation – pole nieużywane + stopTimezone – pole nieużywane + wheelchariBoarding – pole nieużywane + virtual – flaga określająca, czy słupek przystankowy jest wirtualny (nieprzeznaczony dla pasażera). Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit + nonpassenger – flaga określająca czy słupek przystankowy na trasie jest przeznaczony dla pasażera; wartość 0: nie; wartość 1: tak; bit + depot – flaga określająca czy słupek przystankowy jest zajezdnią; wartość 0: nie; wartość 1: tak; bit + ticketZoneBorder – flaga określająca czy słupek stanowi granicę strefy taryfowej. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit + onDemand – flaga określająca, czy słupek ma status na żądanie. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit + activationDate - data początku obowiązywania wersji topologii dot. słupka; data w formacie YYYY-MM-DD.

pobierz
JSON
Lista tablic przystankowych

Zasób zawiera definicję tablic przystankowych, tzn. przypisanie słupków przystankowych do tablic należących do ZTM w Gdańsku. Zasób aktualizowany raz na dobę. * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * displays – zawiera obiekty reprezentujące konfigurację poszczególnych tablic. Każda konfiguracja składa się z następujących elementów: - displayCode – identyfikator tablicy; liczba całkowita - name – nazwa tablicy. Najczęściej odzwierciedla jej położenie i kierunek, dla którego skonfigurowano dla niej słupki; ciąg znaków. - idStop1, idStop2, idStop3, idStop4 – identyfikatory słupków przystankowych (stopId z zasobu [__Lista przystanków__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/cd4c08b5-460e-40db-b920-ab9fc93c1a92)), dla którego tablica wyświetla rozkłady. Wartość ‘0’ oznacza brak słupka; liczba całkowita

pobierz
JSON
Lista tras

Zasób zawiera definicję tras/wariantów oraz ich przynależność do linii. Dane pochodzą z systemu TRISTAR). Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola: - obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu tras. Zawiera następujące pola: * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * trips – zawiera obiekty reprezentujące trasy (warianty), jakimi realizowane są przejazdy; każdy obiekt zawiera: + id – identyfikator, tworzony według zasady „R” + routeId + „T” + tripId; ciąg znaków + tripId – identyfikator wariantu unikalny w skali linii; liczba całkowita + routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu [__Lista linii__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/4128329f-5adb-4082-b326-6e1aea7caddf); liczba całkowita + serviceId – pole nieużywane + tripHeadsign – trasa, którą realizowany jest wariant. Najczęściej składa się z nazw przystanku początkowego i końcowego oraz ewentualnie z sugestią, na czym polega odstępstwo od wariantu głównego; ciąg znaków + tripShortName – zawiera tą samą wartość co tripId; liczba całkowita + directionId - kierunek wariantu. Wartość 1 – „tam”, wartość 2: „powrót”; liczba całkowita z zakresu 1-2 + blockId – pole nieużywane + shapeId – pole nieużywane + bikesAllowed – pole nieużywane + activationDate - data początku obowiązywania wersji topologii dot. tras; data w formacie YYYY-MM-DD.

pobierz
JSON
Okres ważności danych

Zasób zawiera daty obowiązywania poszczególnych wariantów oraz informacje o tym, czy wariant jest główny i techniczny (tzn. nieprzeznaczony dla pasażera), a także o przynależności do linii na podstawie danych występujących w gdańskiej części systemu TRISTAR. Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola: * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * expeditionData – obiekt przechowujący informacje o pojedynczym wariancie/trasie; zawiera następujące pola: + startDate – data rozpoczęcia obowiązywania wariantu w formacie YYYY-MM-DD + endDate – data zakończenia obowiązywania wariantu w formacie YYYY-MM-DD + routeId – identyfikator linii zgodny z wartością routeId z zasobu [__Lista linii__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/4128329f-5adb-4082-b326-6e1aea7caddf); liczba całkowita + tripId – identyfikator wariantu/trasy. Wartość tripId z zasobu [__Lista tras__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/33618472-342c-4a4a-ba88-a911ec0ad5a7); liczba całkowita + technicalTrip – wartość określająca, czy wariant jest techniczny (nieprzeznaczony dla pasażera): 0 – nie, 1 – tak; bit + mainRoute – wartość określająca, czy wariant jest główny; 0 – nie, 1 – tak; bit

pobierz
JSON
Zakresy dat

Zasób zawiera informację o zakresie dni, na jaki udostępniono w systemie TRISTAR informacje o rozkładzie jazdy. Zakresy mogą się różnić w zależności od flot. Zasób aktualizowany raz na dobę. Zawiera następujące pola: * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * expeditionData – obiekt przechowujący informacje zakresie dat dla pojedynczej floty; zawiera następujące pola: + agencyId – identyfikator floty. Wartość agencyId z zasobu [__Lista operatorów/przewoźników (flot)__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/8b3aa347-3bb7-4c58-9113-d47458ec1fc3) ; liczba całkowita + startDate – pierwszy dzień dla którego udostępniono rozkład jazdy oraz informacje z nim powiązane; data w formacie YYYY-MM-DD + endDate – ostatni dzień dla którego udostępniono rozkład jazdy oraz informacje z nim powiązane; data w formacie YYYY-MM-DD

pobierz
JSON
Przystanki w powiązaniu z trasą

Zasób zawiera dane dotyczące przyporządkowania słupków przystankowych do wariantów w liniach oraz powiązanie daty aktywacji topologii odnoszącej się do flot, wariantów i słupków. Wszystkie dane z systemu TRISTAR i są aktualizowane raz na dobę. * obiekt w formacie daty YYYY-MM-DD – wskazuje na datę, dla której przetrzymuje dane dotyczące zasobu tras. Zawiera następujące pola: + lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS + stopsInTrip – zawiera obiekty reprezentujące słupki i ich przyporządkowanie do wariantów w liniach oraz pozycję w wariancie. Dodatkowo zawiera informację w formie daty aktywacji, do której wersji topologii słupków i wariantów należy; każdy obiekt zawiera: - routeId – identyfikator linii, do której przynależy słupek; wartość routeId z zasobu [__Lista linii__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/4128329f-5adb-4082-b326-6e1aea7caddf); liczba całkowita - tripId – identyfikator wariantu/trasy, do której przynależy słupek. Wartość tripId z zasobu [__Lista tras__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/33618472-342c-4a4a-ba88-a911ec0ad5a7); liczba całkowita - stopId – identyfikator słupka; wartość stopId z zasobu [__Lista przystanków__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/cd4c08b5-460e-40db-b920-ab9fc93c1a92); liczba całkowita - stopSequence – numer porządkowy słupka w wariancie; liczba całkowita - agencyId – identyfikator floty. Wartość agencyId z zasobu [__Lista operatorów/przewoźników (flot)__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/8b3aa347-3bb7-4c58-9113-d47458ec1fc3); liczba całkowita - topologyVersionId – numer wersji topologii z zasobu [__Lista operatorów/przewoźników (flot)__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/8b3aa347-3bb7-4c58-9113-d47458ec1fc3), w której skład wchodzi agencyId; liczba całkowita - tripActivationDate – data aktywacji topologii tras. Wartość pola activationDate z zasobu [__Lista tras__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/33618472-342c-4a4a-ba88-a911ec0ad5a7); w formacie YYYY-MM-DD - stopActivationDate – data aktywacji topologii słupków. Wartość pola activationDate z zasobu [__Lista przystanków__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/cd4c08b5-460e-40db-b920-ab9fc93c1a92); w formacie YYYY-MM-DD

pobierz
JSON
Estymowane czasy przyjazdów na przystanek

Zasób zawiera wywołanie zwracające informację o estymowanych czasach przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej dla podanego słupka przystankowego. Ogólna struktura URLa wygląda następująco: [http://87.98.237.99:88/delays?stopId={stopId}](http://87.98.237.99:88/delays?stopId={stopId}), gdzie {stopId} jest identyfikatorem słupka – wartość stopId z zasobu [__Lista przystanków__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/cd4c08b5-460e-40db-b920-ab9fc93c1a92). Dane są pobierane dynamicznie, pochodzą z systemu TRISTAR. Dane są cache’owane dla każdego słupka niezależnie. Algorytm obliczający te dane bierze pod uwagę pozycję pojazdu względem wskazanego słupka przystankowego oraz dane o wykonaniu kursów, już zapisane w systemie. Dane mogą być nieprecyzyjne, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki na drodze, interwał czasowy pomiędzy kolejnymi operacjami wyliczania próbek oraz wprowadzony czas cache’owania danych (20 sekund). W odpowiedzi otrzymuje się zasób zawierający następujące dane: * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * delay – zawiera obiekty przechowujące informacje zakresie dat dla pojedynczej floty; pojedynczy obiekt zawiera następujące pola: + id – identyfikator, tworzony według zasady „T” + tripId + „R” + routeId; ciąg znaków + delayInSeconds – podany w sekundach czas opóźnienia. Wartość ujemna oznacza przyspieszenie w stosunku do czasu rozkładowego; liczba całkowita + estimatedTime – prognoza czasu przyjazdu pojazdu na przystanek; w formacie „HH:MM” + headsign – kierunek, w którym realizowany jest bieżący przejazd/kurs; najczęściej nazwa ostatniego przystanku dla pasażera. Z uwagi na fakt, że pole jest ograniczone do 17 znaków, opis kierunku zaleca się stworzyć samodzielnie – na podstawie ostatniego pasażerskiego przystanku na trasie; ciąg znaków + routeId – identyfikator linii, do której przynależy wariant; wartość routeId z zasobu „Lista linii”; liczba całkowita + tripId – identyfikator wariantu/trasy, do której przynależy słupek. Wartość tripId z zasobu „Lista tras”; liczba całkowita + status – zawsze wartość REALTIME; ciąg znaków + theoreticalTime – czas przyjazdu wynikający z rozkładu jazdy; w formacie „HH:MM” + timestamp – stempel czasowy określający czas, z którego pochodzi prognoza czasu przyjazdu; format „HH:MM:SS” + trip – wewnętrzny identyfikator kursu; liczba całkowita + vehicleCode – numer boczny pojazdu realizującego kurs; liczba całkowita + vehicleId – wewnętrzny unikalny identyfikator pojazdów transportu zbiorowego w systemie TRISTAR; liczba całkowita

pobierz
JSON
Aktualne komunikaty na tablicach przystankowych

Zasób zawiera wywołanie zwracające obiekty reprezentujące komunikaty aktualnie wyświetlające się na tablicach informacji pasażerskiej; usunięcie komunikatu przez dyspozytora ZTM w Gdańsku powoduje automatyczny brak komunikatu w zwracanym zasobie, mimo ustawionych ram czasowych obowiązywania. W odpowiedzi otrzymuje się zasób zawierający następujące dane: * lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS * displaysMsg - zawiera obiekty przechowujące informacje komunikatach aktualnie prezentowanych na tablicach informacji pasażerskiej. Każdy obiekt składa się z następujących pól: + displayCode – identyfikator tablicy. Wartość displayCode z zasobu [__Lista tablic przystankowych__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/25e0de48-1acd-4ee5-9bc5-45cb5a55b32f); liczba całkowita + displayName – nazwa tablicy nadana w systemie TRISTAR. Zwykle odzwierciedla nazwę przystanku, na którym umiejscowiona jest fizycznie tablica; ciąg znaków + messagePart1, messagePart2 – konkatenacja wartości tych pól daje zdefiniowany komunikat; ciąg znaków + startDate – zdefiniowany przez dyspozytora początkowy czas wyświetlania komunikatu; w formacie „YYYY-MM-DD HH:MM:SS.D” + endDate – zdefiniowany przez dyspozytora końcowy czas wyświetlania komunikatu; w formacie „YYYY-MM-DD HH:MM:SS.D”; wartość „9999-09-09 00:00:00.0” oznacza, że komunikat nie ma zdefiniowanego końcowego czasu wyświetlania. + configurationDate – data zdefiniowania komunikatu przez dyspozytora; w formacie „YYYY-MM-DD HH:MM:SS.D” + msgType – określa, czy komunikat jest przeznaczony do wyświetlenia w górnym (wartość 1) czy dolnym (wartość 2) wierszu tablicy; liczba całkowita

pobierz
JSON
Rozkład jazdy

Zasób zawiera zbiór URLi umożliwiających pobranie rozkładu jazdy wraz z informacjami dodatkowymi. Wynik zapytania składa się z następujących elementów: * Identyfikator linii o wartości z pola routeId z zasobu [__Lista linii__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/4128329f-5adb-4082-b326-6e1aea7caddf). Każdy obiekt zawiera zbiór URLi z rozkładem na pojedynczy dzień z zakresu czasowego określonego w zasobie [__Zakresy dat__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/8a546186-396f-4a95-a369-9e3a8f3a4b45) Dane rozkładowe są uaktualniane raz na dobę. Pochodzą one z systemu TRISTAR oraz z programu do układania rozkładu jazdy. Pojedynczy URL umożliwia pobranie rozkładu na pojedynczy dzień dla pojedynczej linii. Struktura URLa: [http://87.98.237.99:88/stopTimes?date={date}&routeId={routeId}](http://87.98.237.99:88/stopTimes?date={date}&routeId={routeId}); gdzie: * {date} – data w formacie „YYYY-MM-DD” * {routeId} – wartość routeId z zasobu Lista linii Zwrócony w wyniku powyższego zapytania zasób składa się z następujących pól: + lastUpdate – data aktualizacji danych z systemów źródłowych; data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS + stopTimes – zasób z informacjami o zdefiniowanym rozkładzie jazdy. Pojedynczy obiekt przechowuje informacje dla pojedynczego słupka przystankowego w ramach kursu i składa się z następujących pól: - routeId - identyfikator linii, której dotyczy wpis; wartość routeId z zasobu [__Lista linii__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/4128329f-5adb-4082-b326-6e1aea7caddf); liczba całkowita - tripId – identyfikator wariantu/trasy, której dotyczy wpis. Wartość tripId z zasobu [__Lista tras__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/33618472-342c-4a4a-ba88-a911ec0ad5a7); liczba całkowita - agencyId – identyfikator floty, do której należy linia; wartość pola o tej samej nazwie z zasobu [__Lista operatorów/przewoźników (flot)__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/8b3aa347-3bb7-4c58-9113-d47458ec1fc3); liczba całkowita - topologyVersionId – numer wersji topologii z zasobu [__Lista operatorów/przewoźników (flot)__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/8b3aa347-3bb7-4c58-9113-d47458ec1fc3). Wartość z pola versionNumber; liczba całkowita - arrivalTime – zdefiniowany czas przyjazdu na przystanek; w formacie „YYYY-MM-DD”+T+”HH:MM:SS”. Część określająca datę może przyjmować jedną z dwóch wartości: + 1899-12-31 –czas przyjazdu dotyczy dnia następującego po dacie podanej w zapytaniu + 1899-12-30 –czas przyjazdu dotyczy dnia określonego datą podaną w zapytaniu Różnica ma znaczenie np. dla kursów linii nocnych – dzięki niej można rozróżnić godziny przyjazdu na przystanek w części kursu przed północą od części kursu (lub całego kursu) po północy. - departureTime - zdefiniowany czas odjazdu z przystanku; w formacie „YYYY-MM-DD”+T+”HH:MM:SS”. Część określająca datę może przyjmować jedną z dwóch wartości: + 1899-12-30 – czas odjazdu dotyczy dnia określonego datą podaną w zapytaniu + 1899-12-31 – czas odjazdu dotyczy dnia następującego po dacie podanej w zapytaniu Różnica ma znaczenie np. dla kursów linii nocnych – dzięki niej można rozróżnić godziny odjazdu z przystanku w części kursu przed północą od części kursu (lub całego kursu) po północy. - stopId – identyfikator słupka przystankowego; wartość stopId z zasobu [__Lista przystanków__](http://91.244.248.19/dataset/tristar/resource/cd4c08b5-460e-40db-b920-ab9fc93c1a92); liczba całkowita - stopSequence – numer porządkowy w ramach kursu; liczba całkowita - stopHeadsign – pole nieużywane - date – data, dla której obowiązuje rozkład. Wartość identyczna jak w URLu; format „YYYY-MM-DD” - pickupType - pole nieużywane; zawsze wartość null - dropoffType - pole nieużywane; zawsze wartość null - shapeDistTraveled - pole nieużywane; zawsze wartość null - timepoint - pole nieużywane; zawsze wartość null - variantId – wewnętrzny identyfikator wariantu, do którego należy słupek przystankowy. Pochodzi z programu do układania rozkładu jazdy; wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; - noteSymbol – symbol określający dopisek dla słupka w kursie; wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Pusty ciąg znaków oznacza brak dopisku; znak alfanumeryczny - noteDescription – opis symbolu zawartego w polu noteSymbol – dopisek; odpowiednik dopisku na tabliczce przystankowej. Wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku; ciąg znaków - busServiceName – zadanie pojazdu. Kursy pogrupowane w zadanie tworzą rozkład jazdy dla pojedynczego pojazdu; ciąg znaków w formacie „xxx-yy”, gdzie xxx – identyfikator linii, wartość routeId z zasobu „Lista linii” dopełniony z przodu zerami do trzech cyfr, yy - numer brygady dopełniony z przodu zerami do dwóch cyfr - order – numer porządkowy kursu w ramach zadania pojazdu; liczba całkowita - nonpassenger – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. flaga określająca czy słupek na trasie jest przeznaczony dla pasażera; wartość 0: tak; wartość 1: nie; bit - ticketZoneBorder – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca czy słupek stanowi granicę strefy taryfowej. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit - onDemand – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca, czy słupek ma status na żądanie. Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit - virtual – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca, czy słupek jest wirtualny (nieprzeznaczony dla pasażera). Wartość 1: tak; wartość 0: nie; bit - islupek – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Wewnętrzny identyfikator słupka; liczba całkowita - wheelchairAccessible – wartość dostępna jedynie dla słupków należących do ZTM w Gdańsku. Flaga określająca, czy rozpatrywany element ma być obsługiwany przy pomocy pojazdu niskopodłogowego; wartość 1 – tak, wartość null: nie; bit - stopShortName - identyfikator słupka przystankowego, unikalny w skali Organizatora, tj. ZTM w Gdańsku oraz ZKM w Gdyni. Wartość pochodzi z systemu TRISTAR; liczba całkowita

pobierz