Otwarty Gdańsk

Prognozy demograficzne

Zbiór zawiera prognozy dotyczące ludności, współczynnika obciążenia demograficznego, ruchu naturalnego i migracji ludności na pobyt stały. Prognoza ludności do 2030 r. opracowana została w 2017 r. w oparciu o długoterminowe założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014‐2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014‐2050. Jako punkt wyjścia przyjęto stan ludności w dniu 31 II 2016 r. w obowiązującym wówczas podziale administracyjnym. Rozbieżności między rzeczywistymi a prognozowanymi wielkościami obserwowane w ciągu kolejnych lat wymagały dokonania korekty danych wejściowych i aktualizacji założeń na poziomie kraju. W związku z powyższym,
XLSX
Prognoza ludności w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i nieprodukcyjnyw Gdańsku w latach 2017-30

Plik zawiera kolumny: Rok, Płeć, Wiek ludności, Liczba ludności w danym wieku

pobierz / zobacz
XLSX
Prognoza współczynnika obciążenia demograficznego w latach 2017-30

Plik zawiera kolumny: Rok, Płeć, Współczynnik obciążenia demograficznego

pobierz / zobacz
XLSX
Prognoza ruchu naturalnego w Gdańsku w latach 2017-30

Plik zawiera kolumny: Rok, Liczba urodzeń żywych, Liczba zgonów, Przyrost naturalny

pobierz / zobacz
XLSX
Prognoza migracji ludności na pobyt stały w latach 2017-30

Plik zawiera kolumny: Rok, Rodzaj ruchu migracyjnego, Liczba ludności ogółem, Liczba ludności z zagranicy, Liczba ludności z Polski

pobierz / zobacz