Manifest otwartości

Manifest Otwartości Miasta Gdańska

 

Z uwagi na to, że:

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne;
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
Elektroniczne publikowanie informacji w otwartych i uporządkowanych formach pozwala obywatelom na analizę oraz ponowne wykorzystanie danych;
Miasto Gdańsk:

 • chce wykorzystywać nowe technologie do wspierania przejrzystego i odpowiedzialnego wykonywania zadań publicznych;
 • pragnie inspirować i włączać obywateli w sprawy miasta oraz wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego;
 • chce pobudzić przedsiębiorczość i stwarzać warunki do rozwoju nowych inicjatyw biznesowych;
 • pragnie w każdy możliwy sposób dbać o efektywność i transparentność wydatkowania środków publicznych,
 • pragnie nieustannie ulepszać i weryfikować przyjęte rozwiązania w zarządzaniu miastem,
 • otwarte dane są szansą dla wzmocnienia wizerunku miasta jako nowoczesnego i innowacyjnego;

Ustala się co następuje:

§ 1

Ilekroć w Polityce Otwartości Miasta Gdańska jest mowa o:

 1. Mieście – należy przez to rozumieć miasto Gdańsk,
 2. danych publicznych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje wytworzone i przetwarzane przez Miasto, które stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), do których dostęp nie podlega ograniczeniu:
  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 3. otwartych danych – należy przez to rozumieć dane publiczne dostępne na dedykowanym do tego celu portalu, udostępniane w otwartych i uporządkowanych formatach,
 4. otwartym formacie – należy przez to rozumieć format plików elektronicznych posiadających jawną ogólnodostępną strukturę,
 5. Portalu Otwartych Danych – należy przez to rozumieć stronę internetową założoną i utrzymywaną przez Miasto, dostępną pod adresem www.gdańsk.pl/otwartygdansk,
 6. Zespole Otwartych Danych – należy przez to rozumieć zespół koordynujący proces wdrażania Polityki Otwartości Miasta Gdańska,
 7. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta zobowiązane do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 2

 1. Wprowadza się Politykę Otwartości Miasta Gdańska, mającą na celu swobodną, łatwą i bezpłatną dostępność do danych publicznych tworzonych przez Miasto.
 2. Tworzy się Portal Otwartych Danych, zwany dalej „portalem”, który dostępny będzie pod adresem www.gdańsk.pl/otwartygdansk.
 3. Administrowanie portalem powierza się Kancelarii Prezydenta.
 4. W ramach portalu dane publiczne udostępniane będą w oparciu o zasady:
  1. dostępności – dane są osiągalne dla jak najszerszego grona użytkowników i mogą być wykorzystywane w dowolnych celach, w tym biznesowych,
  2. aktualności – dane są udostępniane na tyle szybko, by nie traciły swojej wartości,
  3. kompletności – poszczególne zbiory danych publicznych są udostępniane w całości,
  4. maszynowo odczytywalne – dane są uporządkowane i mogą być przetwarzane automatycznie,
  5. udostępniania bez dyskryminacji – dane są dostępne dla każdego, bez wymogu rejestracji,
  6. udostępniania bez ograniczeń licencyjnych.

§ 3

 1. Zespół ds. Otwartych Danych, o którym mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia zwany dalej „Zespołem” co roku sporządza Raport dotyczący stanu dostępności danych publicznych w roku ubiegłym. Raport winien zawierać również plan działań na rok następny mający na celu ulepszenie dostępu do danych publicznych on-line.
 2. Zespół w terminie do dnia 1 marca każdego roku przedstawia Raport Prezydentowi Miasta Gdańska.
 3. Pierwszy Raport, Zespół przedstawia Prezydentowi Miasta Gdańska w ciągu 90 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Zobowiązuje się dyrektorów komórek organizacyjnych do stworzenia katalogu Otwartych Danych.
 2. Katalog winien zawierać:
  1. spis zbiorów danych publicznych tworzonych przez komórkę organizacyjną,
  2. dane w ramach zbioru winny być pogrupowane na dane, które są już dostępne i dane, które planuje się udostępnić.
 3. Spisy zbiorów i zawartych w nich danych winny być przez komórki organizacyjne tworzone pod nadzorem i we współpracy z Zespołem.
 4. Zobowiązuje się dyrektorów komórek organizacyjnych do stałej współpracy z Zespołem w realizacji i rozwoju strategii polityki otwartości poprzez:
  1. delegowanie pracowników do współpracy z Zespołem,
  2. dokonywanie analiz posiadanych danych publicznych,
  3. przygotowywanie odpowiednich danych do publikacji,
  4. stopniowe publikowanie nowych zbiorów danych w terminach uzgodnionych z Zespołem.

§ 5

Przy realizacji Polityki Otwartości Miasta Gdańska Miasto współpracuje w szczególności z organizacjami pozarządowymi angażującymi się w działania na rzecz otwartych danych.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 306 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2014-03-12 w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartości Miasta Gdańska.
 2. Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia
 3. Zarządzenie Nr 1225/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-08-17 zmieniające zarządzenie Nr 306/2014