Pytania i odpowiedzi

Ile to kosztuje?

Realizacja polityki otwartości wiąże się z kosztami związanymi z uporządkowaniem danych, stworzeniem odpowiedniej infrastruktury IT, ochroną danych osobowych oraz promocją projektu.

Jak skorzystają na tym mieszkańcy Gdańska?

Mieszkańcy Gdańska dzięki portalowi otwartych danych w prosty sposób będą mogli zapoznać się z zasobami informacji posiadanymi i przetwarzanymi przez miasto. Wdrożenie polityki otwartości umożliwi także rozwój biznesu opartego o ponowne wykorzystanie danych publicznych.

Jak skorzystają na tym pracownicy Urzędu?

Publikowanie danych miejskich za pośrednictwem portalu umożliwi mieszkańcom szybki i bezpośredni dostęp do poszukiwanych informacji. W wielu przypadkach takie rozwiązanie zredukuje potrzebę składania wniosków o dostęp do informacji publicznej, co przełoży się na mniejszą liczbę wniosków do rozpatrzenia przez urzędników.

Czym jest otwartość?

Dla Gdańska otwartość oznacza większą transparentność przy wykonywaniu zadań publicznych, lepszą komunikację na płaszczyźnie urzędnik – obywatel a także istnienie realnych warunków dla innowacyjnego wykorzystywania informacji publicznej.

Gdzie jeszcze na świecie funkcjonują takie rozwiązania?

Polityka otwartości najprężniej rozwija się w Stanach Zjednoczonych, gdzie tworzona jest na poziomie miast, stanów oraz na szczeblu federalnym. Trend otwartych danych dotarł już także do Europy. Przykładem miast, które z powodzeniem wprowadziły politykę otwartych danych jest Enschede w Holandii czy Helsinki w Finlandii.

Dlaczego Gdańsk robi to jako pierwsze miasto w Polsce?

Wprowadzenie polityki otwartości jest przedsięwzięciem wymagającym dużego zaangażowania – wiąże się z koniecznością ustrukturyzowania ogromnej ilości danych i konsekwentnym ich udostępnianiem. Być może z tego powodu jak do tej pory żadne z miast nie zdecydowało się na stworzenie oficjalnego dokumentu regulującego kwestie dostępu do miejskich danych publicznych. Miasto Gdańsk postrzega otwarte dane jako szansę dla wzmocnienia wizerunku miasta jako nowoczesnego i innowacyjnego – dlatego zdecydowało się na sformułowanie manifestu otwartości.

Jakie są konsekwencje jej wprowadzenia?

Konsekwencją wprowadzenia polityki otwartości jest powstanie Portalu Otwartych Danych, za pośrednictwem którego miasto stopniowo będzie publikowało dane publiczne o określonym standardzie. Dane udostępniane za pośrednictwem portalu będą: dostępne, aktualne, kompletne, maszynowo odczytywalne, udostępniane bez dyskryminacji i bez ograniczeń licencyjnych.

Dlaczego Gdańsk zdecydował się na rozpoczęcie prac nad nad Polityką Otwartości?

Polskie prawo wszystkim gwarantuje dostęp do informacji publicznej – z miejskimi danymi można się zapoznać składając odpowiedni wniosek. Miasto Gdańsk chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli i ułatwić im drogę dotarcia do informacji publicznych. Dostęp do danych za pomocą specjalnie dedykowanego portalu pozwoli mieszkańcom w łatwy sposób zapoznać się ze sposobem funkcjonowania ich miasta. Umożliwi też zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz ułatwi realizowanie nowych inicjatyw społecznych i biznesowych opartych o dane publiczne.

Co to jest Polityka Otwartości?

Polityka otwartości jest procesem, który polega na udostępnianiu obywatelom danych gromadzonych przez miasto i używaniu nowych technologii do wspierania przejrzystego rządzenia. Zakłada stopniowe uwalnianie nowych zbiorów danych publicznych, publikowanych w otwartych i uporządkowanych formatach umożliwiających ich ponownie wykorzystywanie. Jej celem jest stworzenie warunków dla innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.