Zasady publikacji danych

Rejestr wydatków

zobacz lub pobierz

  1. Publikowane informacje są w formacie otwartych danych – plik w xml w układzie tabelarycznym edytowalnym w EXCEL-u/.
  2. Publikowane są informacje dotyczące wydatków i powiązanych z nimi umów realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku /UMG/ od dnia 01.01.2015
  3. Aktualizacja publikowanych danych jest realizowana każdego dnia roboczego. Opublikowane dane pochodzą z bazy danych UMG z dnia poprzedzającego publikację (proces publikacji jest wykonywany automatycznie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy UMG).
  4. Dane o umowach i poniesionych wydatkach w UMG są rejestrowane zgodnie z obsługą zdarzeń gospodarczych i data podpisania nie jest tożsama z datą zarejestrowania.
  5. Zakres publikowanych danych:
Lp Zakres danych Ograniczenia
1 numer umowy w rejestrze Unikalny numer umowy w rejestrze
2 rodzaj umowy Wg słownika – rodzaj umowy
3 kontrahent Skrót nazwy, lub nazwisko, imię kontrahenta – dla umów zastrzeżonych pojawia się wpis Zastrzeżone
4 przedmiot umowy Opis przedmiotu umowy
5 poniesione wydatki Brutto (faktycznie udokumentowane wydatki na umowę)*
6 data obowiązywania umowy rrrr-mm-dd (od – do)
7 data zawarcia mowy rrrr-mm-dd
8 tryb zawarcia umowy Wg słownika – tryb zawarcia dla umów wydatkowych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych)
9 jednostka realizująca Wydział – nazwa
10 zastrzeżenie T (Tak) lub N (Nie) – wskazuje czy dane kwotowe w umowie są zastrzeżone

* W umowach zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi, w kwocie umowy zawarte są również koszty pracodawcy tj. odprowadzane przez pracodawcę do ZUS-u, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.